Şikenin Ayak İzleri III

Önemle işaret etmek zorunda olduğumbir başka husus da, son zamanlarda sayılarıhızla artan müsteşarlıkların hangihizmeti bakanlıklardan daha iyi yaptığıdır.Siyasetçilere, bakanlara güvenmeyip de bir kısımbürokratları müsteşar yapıp, bakanlarüstü yetki vermek, işleri daha kötühale getirmektedir. Bu dileklerimizin gerçekleştirilmesive denizlerimizden milletimizin daha bilinçli bir şekildeistifade edebilmesi için, denizcilik bakanlığınınbir an önce kurulmasını zarurî görmekteolduğumuzu Yüce Meclise arz etmeyi millî bir görevsayıyoruz. Bu eylemin olumsuz sonuçları, yakınbir zaman içinde, hele boğaz geçişlerindeakaryakıt taşımalarının gidereksıklaşacağı bir dönemde, boğazlarbölgesindeki hak ve çıkarlarımızüzerindeki çalışmalarda ve ihtilaflardaaçıkça görülecektir. Anavatan Partisi Grubu adına, grup görüşleriniifade etmek üzere, Sayın Emin Kul; buyurun. Kamu bankalarını, sekizer, onar parçayabölüp, Ziraat Bankasını, Emlak Bankasını,Halk Bankasını, bölgesel, mahallî, özelkalkınma bankaları haline getirmemiz lazım.Bunu yaptığınız anda… “Lip service”denir İngilizlerin tabiriyle; Yani, şimdi KOBİ’lerdiye güzel bir moda oldu. İşte,5 trilyon ödenek koyduk; Hanımefendi, Köşkte,bu sabah, 100 trilyon dedi.

Değerli arkadaşlar, dünyayailişkin projeniz yoksa, yeryüzünde saygınlığınızda yoktur. 6 milyar insanın derdini dert edinmek lazım.Refah Partisi olarak, Türkiye’ye ilişkin projeleribütün dünyaya ilettiğimiz gibi, dünyayailişkin projelerimizi de bütün dünyaya açıklıyoruz. Değerliüyeler, bugün, Köy Hizmetlerinde, DSİ’de,Karayollarında, onbeş yirmi yıldırgeçici olarak çalışan insanlar var. Biz, bu insanlarımıza bir kadro vermezsek,bu ülkede, özel sektöre nasıl örnekoluruz; siz, nasıl taşeron kuruluşları,firmaları kaldırabilirsiniz?!. Balıkçılık sektörünün,Tarım Bakanlığının bir genel müdürlüğünebağlı daire başkanlığındanalınarak, kurulacak denizcilik bakanlığıbünyesinde “kıyı ve açıkdenizbalıkçılığı ve tatlısu kültür balıkçılığıgenel müdürlüğü” şeklinde teşkilatlanmasınındaha sağlıklı bir düzenleme olup olmayacağınıtartışmamızda fayda vardır. Türkiye’de balıkçılığave balıkçılara gereken sektörel destek,hiçbir zaman sağlanmadığından, balıkçılıkyok olmakla karşı karşıyadır.Türkiye’ye gelen yatlara sağlanan ucuz mazot, bizim balıkçılarımızada verilmelidir. Balık üretimi, hem besin hem de işlenmişhaliyle gelir kaynağı olarak bu kadar önemliyken,balıkçılarımız, bugünküsahipsizliğinde dev dalgalı denizlere yenilmezken,bir günlük yakıt masrafını çıkaramamakkaygısı içinde, âdeta denizlerimizdekibalık nesli gibi tükenmektedirler. Dün akşam üzeri buraya bir perde;bir hayal perdesi kuruldu ve bu perdeyle, bu yılki Türkiyebütçesinin de, Başbakanlık bütçesininde en iyi özeti, simgesel de olsa verildi.

Ayrıca, henüz kaybettiğimiz, değerlikardeşim merhum Mehmet Ali Altın’a CenabıHak’tan rahmet diliyorum, kederli ailesine başsağlığıdiliyorum. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğündeçalışan işçilerin sorunlarınadeğinemedim; onlardan özür diliyorum. CELAL TOPKAN (Devamla) – Fark etmez; zihniyet aynı,birbirinin devamı… Ülkelerin ekonomik kalkınma politikalarıiçerisinde, deniz ve denizciliğe verdikleri önemhiç küçümsenmeyecek boyuttadır. ALİ RIZA BODUR (Devamla) – Refahyol Hükümetininböylesine ülkemiz ekonomisi açısından… ALTAN ÖYMEN (Devamla) – Bunun en başlangıç; adama bir hüviyet verilmiş; merhuma -elbette ölenherkes gibi- hüviyet verilmiş, bu hüviyetin altındaimza var; Kimin bu imza; bunun bulunması güçbir şey mi? BAŞKAN – Sayın Öymen, arkadaşlarınızınsüresinden 4 dakika kullanmış vaziyettesiniz. Sayın Başbakan, hadiseden 29 günsonra, fasa fiso deme politikasından vazgeçip, nihayet“bu işin üstüne gideceğiz” dedi.Bugün, yine bir hafta on gün geçti, hâlâbir ses yok. ALTAN ÖYMEN (Devamla) – Devletin yıpratılmasınınasıl, en önemli noktası -yine, güncelbir olaydır- bu, Susurluk olayı.

Devleti yıpratmamakiçin, devletin içindeki bu urun çıkarılmasılazım ve bu işin bir an önce başlamasılazım. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;son onaltı yılda 600 bin devlet memuru işealınmıştır. Şu anda, devlet memurusayısı 2 milyona yaklaşmıştır;bunun yarısı kadar devlet memuru çalıştırılsa,devlet işlerinde en küçük aksama olmaz;devlet kadrolarını bu şekilde şişirmekleişsizlik de önlenemez. Anayasanın 112 nci maddesine göre, bakanların,Başbakana karşı sorumlu olduklarınıkabul edilmiş; ancak, bir yığın hizmetiüzerine alan başbakanların, hizmetler bakımındansorumluluğu düzenlenmemiştir. Bunun ötesinde,mevcut sistemde yapılacak çok şey olduğunainanıyorum. Bunun için de “yetki devri”ve “işlerin mahallinde çözümü”kavramlarının idare tarafından benimsenmesive uygulanması için gereken hukukî altyapınınhazırlanması gerekmektedir\. Hemen kaydol ve geniş oyun seçeneklerine erişim sağla paribahis\. Doğru Yol Partisi Grubu adına, 1997 yılıBaşbakanlık ve Denizcilik Müsteşarlığıbütçeleri üzerinde söz almışbulunuyorum. Başbakanlık ve Denizcilik Müsteşarlığıbütçelerinin, milletimize, memleketimize hayırlıve uğurlu olmasını temenni ediyor, Grubum veşahsım adına, Yüce Meclisin değerliüyelerini saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan burada, Yüce Meclisindeğerli milletvekilleri de burada; 1997 yılında,ya bu denk bütçe denk olmazsa ne olacak sizin haliniz?!

DSP GRUBU ADINA HASAN GEMİCİ (Zonguldak)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; TürkiyeBüyük Millet Meclisi Başkanlığıbütçesi üzerinde Demokratik Sol Parti Grubunungörüşlerini sunmak üzere söz almışbulunuyorum. Yüce Heyetinizi ve bizleri televizyonlardanizleyen vatandaşlarımızı, şahsımve Demokratik Sol Parti Grubu adına saygıyla selamlıyorum. Önerilen bu sistemde, yürürlüğüdurdurma, iptal kararının geriye yürümesiveya yürümemesi, kazanılmış haklar,cumhurbaşkanı -yasama çatışmasıgibi karmaşık sorunlar yoktur. Bu sistem, ülkemizinher zaman muhtaç olduğu; fakat, az zamanlarda yakalayabildiğibir istikrar sistemidir. Fransa’da tamamen, İtalya, İspanya,Portekiz ve diğer bazı ülkelerde kısmenuygulanan bu sistemi tartışmaya açmak, üstünlüklerini,zaaflarını ortaya koymak, karma sistem dahil bazısentezlere ulaşmak, hep kriz dönemi kurucu iktidarlarındeğil, yüce milletin hür oylarıyla seçilenbu Parlamentonun görevi olsa gerektir.

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüuzun bir süredir yeni iş makinesi almamaktadır.Bu nedenle makine parkının yüzde 75’ine yakınıekonomik ömrünü doldurmuştur. Ekonomik ömrünüdoldurmuş makinelerle yapılan çalışmalarçok rantabl olmamaktadır; ayrıca, işletmegiderleri çok yüksek olmaktadır. Emekli olan personelin tamamına yakınıatölye ustası, şoför, operatör, kompresörcügibi üretici personel olduğu için, çalışmalardabüyük ölçüde aksama olmuştur. Türkiye’de, temiz toplum, temiz politika özlemlerimizbugüne kadar hiç dinmedi, bitmedi; ya suçlamalardayanaksız oldu ya da ortaya atılan iddialarınaraştırılmasına hukukî değil,politik olarak yaklaşılıyor. Temiz toplumveya temiz siyaset, partilerarası bir mücadele olmaktanartık çıkmalı, partilerüstübir fazilet mücadelesi haline gelmelidir. Sonuca varmak istiyorsak,siyasî hesaplaşmaları bir tarafa bırakıp,Anayasadaki değişiklikleri yaparak, parlamenterlerindokunulmazlıklarını siyasî işlerlesınırlandırmak gerekmektedir. Bu durumun ekonomik, hukukî bir gerekçesiyoktur; olsa olsa, siyaseten birtakım sebepler bulunabilir.Bu, sadece günümüz için değil, geçmiştekibaşbakanlar için de geçerlidir.

Anayasa Mahkemesi, laik, demokratik, sosyal hukukdevletinin yargısal savunucusudur. Yüksek Mahkemenin,kimi zaman laikliği, kimi zaman demokrasiyi, kimi zaman dasosyal hukuk devletini yorumlayan kararlarından rahatsızolanların, öncelikle kendi sağlıksızgörüş ve eğilimlerini tartışmalarıdoğru olacaktır. Toplumsal kirlenmenin olağanüstü boyutlaraulaştığı bir dönmde, SayınCumhurbaşkanının elinde bulunan bu anayasalkurulu kullanmıyor olmasını, göreveçağırmamasını, olayın üzerinegöndermemesini anlayabilmek mümkün değildir. Değerli milletvekilleri, bugün, hemen herkes,Meclisten şikâyetçidir. Anayasalsistemdeki, siyasî yaşamdaki tıkanıklığınfaturası, maalesef, Meclise çıkarılmakistenilmektedir. Meclisin itibar kaybını telafietmek, başta Sayın Meclis Başkanından,en sade üyesine kadar bir asli görevdir. Değerli milletvekilleri, bu durum, HükümetProgramının uygulanması bakımındanbelki bir kolaylık sağlamıştır;ama, zaman zaman, Meclisin saygınlığınıda zedelemektedir. Ülke ve rejimin geleceğini ilgilendirençoğu konuda partilerüstü bir tavırgeliştirilmesi bu nedenle engellenmektedir. Adalet Bakanlığı taşra teşkilatlarında 4 bin hâkim ve savcı, 2 bin hâkim adayı kadrosu, merkezde ise bir İnsan Hakları Dairesi Başkanı, 4 daire başkanı kadrosu ihdas edildi. MİKK, bakanlıklarla diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, belirtilen görevlerini ve yükümlülüklerini yerine getirmesiyle ilgili koordinasyonu sağlayacak, istihbarat çalışmalarının yönetilmesinde temel görüşleri oluşturacak ve uygulamayı belirleyecek. KHK’ya göre kamu görevinden çıkartılanların, mahkûmiyet kararı aranmaksızın rütbe ve/veya memuriyetleri alınacak.

  • Diğer yandan, GenelMüdürlük makine parkı yeniden değerlendirilerek,bilhassa bakım hizmetlerinde kullanılacak olan işmakinelerinin temin edilmesi gerekmektedir.
  • Bunlardan birincisi, yol-su -bunun detayları var,takip eden -toprak-su ve toprak-iskân.
  • Tıp mezunu yedeksubaylar, ihtiyaç halinde, askerlik hizmetlerini devlet hastanelerinde tamamlayabilecek.
  • Değerli arkadaşlarım, üzülerekbelirtmek istiyorum ki, Sayın Cumhurbaşkanımız,tüm siyasî yaşamı boyunca ancak iki kezradikal davranabilmiştir.

Dileriz, bu yılın bütçesindeve bundan sonraki çalışmalarda bu tutum terkedilir. Keza, son defa yapılan kanun değişikliğiyle,Sayıştay ile Türkiye Büyük MilletMeclisi arasında köprü kurulmuş, Sayıştayraporlarıyla, hızla Türkiye BüyükMillet Meclisini bilgilendirme olanağı getirilmiştir.Getirilen bu hükmün hızla yaşama geçirilmesigerekmektedir. Böylelikle, Sayıştayla adınagörev yaptığı Türkiye BüyükMillet Meclisi arasındaki ilişkiler, ileri, çağdaşve demokratik ülke parlamentolarıyla sayıştaylarıarasındaki ilişki düzeyine çıkarılmalıdır.Sayıştay, raporlarıyla Yüce Meclisi beslediğioranda, Meclis, malî denetim işlevini çok dahaiyi yapma şansına erişecektir. Ülkemizde, yıllardan beri tartışılanve gerek literatürde ve gerekse denetimle ilgili çevrelerdeihtiyaç olarak kabul edilen -diğer ülke sayıştaylarınınçok büyük bir kısmında yıllardıruygulanmakta olan- verimlilik, etkinlik ve tutumluluk denetiminemutlaka geçilmesi gerekmektedir. Böylelikle, TürkiyeBüyük Millet Meclisi adına denetim yapan Sayıştay,şekilden öte, malî olayların özünüyakalayabilme olanağına kavuşacaktır. Değerli arkadaşlarım, üzülerekbelirtmek istiyorum ki, Sayın Cumhurbaşkanımız,tüm siyasî yaşamı boyunca ancak iki kezradikal davranabilmiştir. Birisi, bu Parlamentoda, üçsolcu genci “üçe üç, üçeüç” çığlıklarıarasında, intikam alırcasına darağacınagöndermekte tereddüt etmemiştir. Sayın milletvekilleri; 1997 Malî YılıGenel ve Katma Bütçeli İdareler BütçeKanunu Tasarıları ile 1994 ve 1995 Malî YıllarıGenel ve Katma Bütçeli İdareler KesinhesapKanunu Tasarıları üzerindeki görüşmelerimizekaldığımız yerden devam edeceğiz;ancak, bütçe görüşmelerine geçmezdenönce Başkanlığın Yüce Kurulasunuşları vardır. MİT personelinin kimliğinin gizlenmesi amacıyla personele ilişkin özlük ve sosyal güvenlik haklarının tespitinde MİT Müsteşarlığı kayıtlarının esas alınması hükme bağlandı. Buna ilişkin usul ve esaslar Sosyal Güvenlik Kurumu ile MİT Müsteşarlığı tarafından müştereken hazırlanan ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan yönetmelikle belirlenecek. Personelin bulunduğu kademede ilerlemesinin oniki, onaltı, yirmi veya yirmidört ay süre ile durdurulmasıdır. Uzun süreli durdurma cezası yalnızca disiplin kurulları tarafından verilebilir.

1982 Anayasasında, yargı bölümündedüzenlenmek, kararları hakkında idarîyargı mercilerine gidilmesi önlenmek suretiyle, Sayıştay,daha muhkem hale getirilmiştir. Bugün, ülkemizde birçok kavram,özellikle laiklik, demokrasi, çağdaşlık,din ve vicdan hürriyeti iyi tarif edilip yazılmadığıiçin, bölünmeler, husumetler, düşmanlıklaroluşmaktadır. Kilometre taşları yerlerinekonulsa da, laiklik şudur, çağdaşlıkbudur gibi tarifler -herkesin ittifak edebileceği tarifler-tam olarak yapılabilseydi. Bütçenin tümü üzerindekigörüşmeleri dikkatle izledim; ama, muhalefetintavrını biraz yadırgadım, biraz daüzüldüm. Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri, Anayasanın148 inci maddesinde belirtilmiştir. Buna göre, AnayasaMahkemesi, yasaların, yasa hükmünde kararnamelerinve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğününşekil ve esas yönlerinden Anayasaya uygunluğunudenetler. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekilbakımından inceler ve denetler. Sayıştay Başkanlığımızcahazırlanan ve Plan ve Bütçe Komisyonumuzcada onaylanan Sayıştay bütçesini, DemokratikSol Parti olarak olumlu bulduğumuzu vurgulamak istiyorum. Ayrıca, bugüne kadar, devlet mallarının,henüz, sağlıklı bir sayımıyapılamamıştır. Demokratik Sol Parti olarak, bu alanda azımsanmayacakadımlar atarak, bu kurumların denetimini yapan YüksekDenetleme Kurulunun Başbakana bağlı olmaktançıkarılıp özerk hale getirilmesiiçin birbuçuk yıl önce bir yasa teklifiniMeclis Başkanlığına vermiş bulunuyoruz.Maalesef, bu teklif, komisyon gündemine dahi getirilememiştir. BAŞKAN – Evet, Sayın Aktaş, saygısunar mısınız; gerçi, daha bütçeyedeğinmediniz ama…